miércoles, 27 de enero de 2016

Experiències TIC a l'aula


Aquesta setmana hem estat veient algunes de les diferents experiències Tics a l’aula. Hem estat veient aspectes importants, com l’organització de l’aula, per exemple.

Quan volem fer una activitat a l’aula d’informàtica, el més comú és que la classe esté disposada igual que una classe habitual. És una errada. En una classe de informàtica, normalment, la pissarra no és el més important. És per això que el més pràctic seria disposar la classe en forma de ferradura, de manera que el principal recurs siga l’ordinador de cada alumne.

Hem estat veient diferents recursos tics i els aspectes pedagògics necessaris per a utilitzar-los.

El primer que hem de saber és que ha de ser el docent el primer que estiga format en el tema de les Tics, per tal de que siga pràctic per als seus alumnes.  Hi ha diversos tipus de competències que, totes juntes conformen les capacitats que ha de tenir el professorat segons el model TPACK. Estes són:

• Coneixement tecnològic (Technology Knowledge, TK): Coneixement de tot tipus de tecnologia, no sols la informàtica.

• Coneixement Disciplinar (Content Knowledge, CK): abarca els coneixements en relació a la materia disciplinar.  

• Conocimiento Pedagògic (Pedagogical Know - ledge, PK): es correspon con los mètodes y processos d’ensenyança e inclou coneixements sobre la gestió i organizació del aula, anàlisi i planificació curricular y el aprenentatge del alumne.

La tarea que ens han encomanat a nosaltres ha sigut crear una activitat Tic.
La meua particularment, ha sigut en el aula de informàtica, utilitzant el programa matemàtic Wiris.


Els alumnes utilitzaran aquest recurs per a comprendre millor com funcionen els sistemes d’equacions lineals, i hauran de saber diferenciar-los segons el nombre de solucions. 

miércoles, 20 de enero de 2016

Maquinari TIC

Aquesta setmana hem estat indagant en tot el que conforma el maquinari TIC (càmeres de vídeo, càmeres fotogràfiques, mòbils, ordinadors portàtils, etc) i en especial, les tablets i la pissarra digital. 
De aquestes dos últimes hem vist els avantatges i els inconvenients que tindrà la seua utilització a les aules i hem indagat un poquet més en elles.

Com a futur docent, pense que les dos són molt importants. La seua utilització pot influir en l’ensenyança dels nostres alumnes. Pense, a més, que la tablet és molt recomanable. Si bé es cert que el seu preu és, de vegades, elevat i pot distraure als nostres alumnes,  pense que els avantatges que d’ella podem extraure tomben als inconvenients. L’ increment de la motivació, la metodologia que podem aplicar (com jocs, llibres...), instàncies d'aprenentatge contextual com la visita a un museu, per exemple, o les múltiples aplicacions que podem descarregar són eines que poden canviar totalment el concepte que tenim de metodologia en el aula


Com bé sabem, la tecnologia i les TIC està cada vegada més presents en la vida del docent, dels alumnes i dels centres en general. Les TIC suposen una nova forma d’ensenyament que afavoreix la motivació de l’alumnat, però, és la utilització de les TIC suficient per a una bona educació?

En la meua opinió no és així. El primer que hem de tindre en compte és que per a una adequada utilització dels materials i dels recursos tecnològics es fa necessària una adequada formació del professorat. Si els docents no coneixen els avantatges i els inconvenients de les eines que van a ser utilitzades a l’aula,mai podran fer un bon ús i aprofitar els avantatges que es poden extraure d’elles.


Pense que la metodologia és el més important. En molts centres, el nivell econòmic permetrà avançar molt lentament en el món de la tecnologia i les TIC, i en estos centres el docent haurà de fer una labor metodològica molt gran. En els centres en els que si es poden aplicar les noves tecnologies, els docents hauran de formar-se en elles, de manera que amb una bona metodologia i recolzats en noves tecnologies, els alumnes puguen gaudir d’una educació excel·lent. 

miércoles, 13 de enero de 2016

Tema 5: Aprenentatge a Internet

Aquesta setmana hem estat navegant per la web, amb l'objectiu de trobar recursos didàctics que ens puguen ser útil quan estiguem davant els nostres alumnes. En concret, hem estat navegant per webquests, caceres de tresors, blogs i Wikio.

Webquests: És una activitat orientada a la investigació on tota o quasi tota la informació que s'utilitza procedeix de recursos de la Web.

Entre elles, i orientades a matemàtiques, hem trobat, entre altres:

 ALGORITMO : És una webquest dirigida a alumnes de Batxillerat, on hauran d'investigar sobre els algoritmes. 

Profe.. i per a què serveixen les equacions?  : És una webquest dirigida a alumnes de 3er d'ESO on els alumnes hauran de trobar equacions per a situacions plantejades i elaborar després una presentació. 

Matemàtiques de la vida quotidians : webquest on els alumnes hauran de trobar exemples de la utilització de les matemàtiques a la vida real i nombroses aplicacions pràctiques 

Caceres de  tresorAquest model proposa una sèrie de preguntes als alumnes i els dóna les URLs per a poder aconseguir les respostes a Internet. Per finalitzar la tasca, es planteja una última pregunta, que els alumnes han d´intentar resoldre en grup, a partir de la informació de les qüestions plantejades anteriorment, fer-los reflexionar per aconseguir una resposta en comú.

Un exemple ha sigut: 

Ens fem un blog de Blogger? : aquesta cacera de tresor tindrà la finalitat de guiar als alumnes en la creació dels seus propis blogs individuals de Blogger, contribuint així a desenvolupar les seues competències bàsiques. 

Blogs: Són diaris personals publicats a Internet: un format de publicació en línia, un espai personal d’escriptura, amb recursos informatius i interactius, en format web textual o multimèdia.

Entre ells destaquem:

En clase de mates : blog crear per mi personalment. Consta de dues parts: una està relacionada amb conceptes d'àlgebra per als alumnes de secundària. En la segona, conte la meus experiència personal de pràctiques en un institut en Sant Joan d'Alacant. 

Segundo Pérez : blog d'un professor on podem trobar molts del conceptes i col·leccions d'exercicis relacionats amb les matemàtiques. Molt útil per a la preparació de la PAU. 

Wikis:  És un tipus de web que s'elabora de manera col·laborativa per un grup d’usuaris i que pot ser editada per qualsevol d’ells. Ens permet el treball col·laboratiu i el seu èxit depén de les aportacions dels usuaris, ja que, són ells els que creen, mantenen, i milloren les wikis. 
Destaquem Viquipèdia 
miércoles, 6 de enero de 2016

Informació a Internet

En aquest tema hem estat navegant per internet i descobrint diverses pàgines web que més endavant ens seràn útils com a docents, i també seran útils per als nostres alumnes.

En les pàgines en què hem estat navegant  hem pogut rebre información sobre la nostra especialitat: les matemàtiques.

De totes les pàgines que hem pogut visitar, jo  destacaría 3:

·         Edu365.cat : la pàgina destinada als alumnes de primer d’ ESO. Apareixen dotze unitats didàctiques o temes a tractar que són els principals que es tracten a aquest curs.  http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/edad/eso1/
Aquesta página em pareix molt útil per a reforçar els continguts que aprenem durant el curs
Es tracta d’ una pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb recursos matemàtics dividits en 5 gran blocs: Geometria, Càlcul i
Àlgebra, Anàlisi, Probabilitat i Estadística, i En general.


·        Olimpíades matemàtiques: http://www.xtec.cat/~cromero/aqui/olimp.htm
Pàgina web destinada a l’ olimpíada matemàtica que realitzen els alumnes durant el curs.
Em pareix molt útil per a la motivació dels alumnes.


En conclusió, aquesta tasca m’ha paregut una de les millos fins ara, ja que em pareix que està molt enfocada al treball d’un docent, i ara en tem¡nim més recursos d’on agarrar idees en el futur

lunes, 14 de diciembre de 2015

TILC: Comunicació a Internet

En aquest tema, hem parlat sobre les xarxes socials a les aules. Tots sabem que és un tema que avança cada dia més, i un dels temes que més afecta i preocupa al professorat.
Hem parlat de com funcionen les xarxes socials i els tipus de xarxes socials que podem trobar-nos. Hem parlar més intensament sobre els perills i els avantanges que tenen les xarxes i hem debatit al fòrum sobre aquest  tema.
També hem anomentat algunes de les utilitats que elles produeixen, que són moltes, per exemple i, per a mi una de les més importants, es que no sols permeten la transmissió de coneixements i la col·laboració entre persones, sinó que, a més, desenvolupen competències tecnològiques imprescindibles per a operar en contextos diversos i complexos.
També i per últim, hem parlat de la telefonia mòbil, on hem distinguit dos àmbits:
1.- fer servir el mòbil per a comunicar-nos quan no podem fer-ho personalment

2.- fer servir el mòbil a l'aula per a fer coses que no podríem fer sense: per exemple, comunicar-nos amb els alumnes d'un institut que està molt lluny geogràficament a fi de desenvolupar algun projecte conjunt

_______________________________________________


Per a la segona tasca, he estat navegant en la xarxa social Edmodo. M’ha paregut una xarxa molt interessant. En primer lloc, pots registrar-te com a professor o com a alumne, i posar quina és la teua especialitat i a quin nivell.

És una xarxa social que recorda en primera instància a Facebook, per la seua aparença.
Quan eres el professor, et faciliten un codi. Amb eixe codi, qualsevol alumne pot registrar-se, i així poder crear un aula virtual, amb tot el que ofereix tindre una xarxa social per a un grup d’una classe.


Sincerament, m’ha paregut molt interessant. 

____________________________________________

3.- Proposta d'una xarxa social.

 Em pareix que les xarxes socials que més criden l’atenció als alumnes de hui en dia són Facebook, Twitter i Instagram. La idea de Edmodo, de plasmar una espècie de Facebook per al aula em pareix més que interessant, ja que els alumnes estàn familiaritzats amb aquesta xarxa i no tindran moltes dificultats (encara que no és el mateix)

A més, un dels avantatges que a mi particularment més m’agrada és la idea del moodle que quasi tots els centres, instituts, universitats..  utilitzen hui en dia.


La meua idea seria intentar fer una combinació entre les xarxes socials més atractives per als alumnes, i una espècie de moodle, de manera que els alumnes no associen el moodle com algo exclusiu per a tasques de l’escola. 

_______________________________________________________

4.- Reflexió personal. 


Respecte a la tecnología móvil, pense que la societat avança molt ràpidament.
Tal volta en la meua opinió preferiría l’adaptació al que pot vindre en un futur, que centrar-se en els  perills que poden ocòrrer.


És cert que hem de tindre en compte  el perill que la l’aprenentatge m-learning pot traure, però crec que són molt més els advantatges que podem tindre, si emprenem les noves tecnologias a l’aula, permitint que l’alumne puga continuant aprenent fora d’ella, i a més, permitint que l’aprenentatge s’aprope més a la vida real, facilitant molt que l’alumne aprenga i aprenga bé. 
domingo, 29 de noviembre de 2015

La llengua i les TIC


Aquesta setmana he estat navegant per diverses pàgines web que funcionen com a diccionari i enciclopèdies. 

D'entre tots els diccionaris en els quals he estat navegant (Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, Diccionari català-valencià-balear d’A. M. Alcover i F. de B. Moll, Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, Optimot i TERMCAT) , el que més m'ha agradat ha sigut Optimot. 

És clar que si la teua especialitat són les matemàtiques és el diccionari més complet, encara que la resta estàn prou bé i són molt útils. 


En quant a les enciclopèdies he estat mirant aquestes dos: 
  1. Enciclopèdia Catalana online
  2. Enciclopèdies de Ciències
A mi personalment i per el mateix motiu que en els diccionaris, per a la meua àrea específica he trobat que el segon és més complet, encara que el primer aportava molta informació. 

He creat un document Word amb la comparació de tots els diccionaris amb el terme "factorial". Després, en el mateix document, he fet la comparació del terme geometria a les enciclopèdies. 

Per a finalitzar, deixaré una imatge d'una núvol de paraules creada amb Wordle. 


sábado, 21 de noviembre de 2015

Recomanació d'un vídeo


He triat el video titulat: "Fugir d'Estat Islàmic" a "30 minuts". 
Aquest video és un anunci d'un programa que s'emetrà pròximament sobre l'estat islàmic, sobre com la gent viu i sobre com alguns tracten de fugir.

He agafat aquest video ja que hem pareix de gran interés per la seua actualitat i importància, i per la preocupació que aquest tema està causant en tot el món.